Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1 – Postup při uzavření Smlouvy

 1. Společnost AMSYS, s.r.o., se sídlem Orlí 17, 602 00 Brno, IČ 27736733, spisová značka C 55592 vedená u Krajského soudu v Brně, zapsaná dne 25.6.2007 (dále jen „AMSYS“) jako podnikatel zastoupena svým pověřeným zástupcem podle § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zástupce“) a zákazník, uzavírají Smlouvu o zveřejnění reklamy firmy (dále jen „Smlouva”) v produktech a souvisejících službách nabízených AMSYS a v jejich partnerské síti (dále jen „produkty“), v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě, těchto Všeobecných obchodních podmínkách, případně Produktových podmínkách pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby. Smlouvou projevují AMSYS a zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy.
 2. Smlouva je uzavírána v písemné formě, prostřednictvím telefonu nebo webového formuláře. Smlouva je platně uzavřena, jakmile došlo k dohodě o jejích podstatných náležitostech a strany si ujednaly písemně, prostřednictvím telefonu nebo webového formuláře její obsah. Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím telefonu sdělí AMSYS zákazníkovi základní údaje o sobě, identifikaci zákazníka a účel hovoru, následně je smlouva uzavřena prostřednictvím zaznamenaného hlasového souhlasu.
 3. Smlouva, včetně Všeobecných obchodních podmínek případně Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby, které jsou její nedílnou součástí, představuje smlouvu mezi AMSYS a zákazníkem v celém rozsahu a nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní a písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail) a zadání, týkající se zveřejnění reklamy zákazníka v produktech AMSYS.
 4. Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě dohody smluvních stran ve formě, kterou byla uzavřena Smlouva. V případě, že se jednalo o smlouvu uzavřenou prostřednictvím telefonu, lze akceptovat jako dodatky a změny rovněž písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail).
 5. AMSYS je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu/osoby. O takovém postoupení bude AMSYS zákazníka písemně informovat.
 6. Vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření Smlouvy dlouhodobé opětovné plnění stejného druhu s odkazem na tyto Všeobecné obchodní podmínky případně Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby rozumná potřeba jejich pozdější změny, může AMSYS v přiměřeném rozsahu tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit, přičemž odkaz na změnu Všeobecných obchodních podmínek uveřejněnou na webové stránce www.amsyscz.cz spolu s určením její platnosti a účinnosti, oznámí AMSYS jeden měsíc před účinností této změny zákazníkovi prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy. Pokud zákazník se změnou Všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit AMSYS (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně. V případě nesouhlasu může zákazník ukončit Smlouvu výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž jsou smluvní strany ke dni skončení Smlouvy povinny uhradit veškeré své vzájemné závazky. Pokud zákazník ve výše uvedené lhůtě AMSYS svůj nesouhlas se změnou Všeobecných obchodních podmínek neoznámí, platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy smluvních stran se ode dne účinnosti změny řídí změněnými Všeobecnými obchodními podmínkami.

Článek 2 – Předmět smlouvy a účel produktů a služeb

 1. Předmětem smlouvy je závazek AMSYS zveřejnit reklamu zákazníka v příslušném produktu a poskytnout mu související služby za podmínek a za odměnu dohodnutou ve Smlouvě.
 2. Účel produktů a služeb je poskytování komplexních reklamních řešení se specializací na online, mobilní a tištěné produkty.

Článek 3 – Doba trvání smlouvy

 1. Spuštění produktu/služby bude provedeno do 14 dní od data fakturace. Pokud produkt/služba využívá placených partnerských serverů třetích stran, může být spuštění podmíněno uhrazením faktury. AMSYS si vyhrazuje právo odložit sjednané datum spuštění nového produktu, pokud ze strany zákazníka nebude poskytnuta potřebná součinnost (např. nebudou dodány potřebné podklady), a to o dobu prokazatelně neposkytnuté součinnosti a o dobu přiměřenou k vytvoření produktu poté, co byla součinnost opožděně poskytnuta. V případě bezplatných negarantovaných služeb se datum spuštění a délka běhu produktu/služby řídí rozhodnutím AMSYS.
 2. Společnost AMSYS nabízí elektronické produkty v různém rozsahu a různých cenových hladinách. Zákazník má, za podmínek stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, případně Produktovými podmínkami jednotlivých produktů společnosti AMSYS, možnost přechodu na vyšší rozsah elektronických produktů (a tedy na vyšší cenovou hladinu).
 3. Pokud dojde v průběhu trvání smluvního období produktu z nižší cenové hladiny k přechodu na produkt vyšší cenové hladiny, může být cena tohoto nově sjednaného produktu ponížena o cenu zaplacenou za původní produkt na zbytek původně sjednaného smluvního období.
 4. Smluvní období nově sjednaného produktu ve vyšší cenové hladině se řídí Produktovými podmínkami daného jednotlivého produktu a počíná běžet datem spuštění nového produktu.

Článek 4 – Podoba inzerce

 1. Elektronickým produktem se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí poskytnutí prostoru pro uveřejnění údajů sloužících pro vyhledání kontaktních údajů zákazníka a/nebo zveřejnění inzerce v podobě textu, obrazu, zvuku či videa dostupné pouze v elektronické formě prostřednictvím veřejných elektronických sítí na dobu 12 měsíců, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Elektronický produkt může zahrnovat formu dostupnou jedním nebo více způsoby elektronické komunikace, a to zejména na internetových serverech provozovaných AMSYS, případně jiných partnerských serverech a sociálních sítích AMSYS (dále jen „reklamní plocha“), či stanoví-li tak Smlouva.
 2. AMSYS poskytuje zákazníkům reklamní plochu pro zveřejnění inzerce určenou dle uzavřené Smlouvy se zákazníkem v elektronické formě dostupné určeným způsobem (např. internet) a prezentované dohodnutým způsobem dle Všeobecných specifikací.
 3. Zákazník je povinen dodat návrh inzerce nejpozději do 7 dnů od sjednání smlouvy a uvést v něm pouze pravdivé a nezavádějící údaje. Podoba inzerce na partnerských serverech třetích stran musí splňovat inzertní podmínky těchto partnerů, jinak AMSYS negarantuje její publikování. Zamítne-li partner zákazníkovu inzerci pro nesplnění inzertních podmínek, AMSYS je oprávněn na partnerských serverech třetích stran zákazníkovu inzerci přiměřeně upravit či zobecnit tak, aby tyto inzertní podmínky partnerů splňovala. Zákazník tímto prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby, a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje předané AMSYS v rámci smluvního vztahu a uzavřením smlouvy potvrzuje jejich správnost a úplnost. Zákazník se zavazuje na žádost společnosti AMSYS doložit tato svá oprávnění. AMSYS je oprávněn navrhnout znění zákazníkovy inzerce včetně grafických podkladů použitím veřejně dostupných zdrojů, zejména zákazníkových internetových stránek, přičemž zákazník má povinnost tento návrh do sedmi dnů zkontrolovat či upravit, aby byl v souladu s tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek. Po této lhůtě je za navržené znění zákazník plně odpovědný jako by jej dodal sám.
 4. AMSYS je oprávněn po dobu platnosti Smlouvy prověřovat správnost, úplnost a aktuálnost zákazníkem předaných kontaktů a jiných údajů a pravdivost prohlášení o oprávnění zákazníka využívat kontakty a další údaje předané AMSYS. Zákazník se dále zavazuje písemně informovat AMSYS bez zbytečného odkladu o jakékoliv změně kontaktů a dalších údajů předaných AMSYS v rámci smluvního vztahu.
 5. V případě, že zákazník použije v návrhu pro inzerci v příslušném produktu fotografické, grafické nebo textové podklady, které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví, zejména dle autorského zákona nebo zákona o ochranných známkách, je zákazník povinen použít pouze takové fotografické, grafické a textové podklady pro inzerci, u nichž je vlastníkem autorských nebo jiných obdobných práv k duševnímu vlastnictví, nebo u nichž má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití k inzerci a šíření podle této smlouvy a odměna za toto užití a šíření byla uhrazena. Výše uvedené platí i v případě užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů, snímků a zvukových záznamů týkajících se třetí osoby nebo projevů její osobní povahy.
 6. Zákazník je oprávněn kdykoliv rozsah uveřejněné inzerce aktualizovat, a to emailem na adrese office@amsyscz.cz, prostřednictvím zákaznické linky +420 720 949 277, či datovou schránkou. Má-li úprava inzerce za následek snížení nebo znemožnění rozsahu plnění ze strany AMSYS, nemá zákazník nárok na žádnou kompenzaci a je povinen uhradit sjednané služby v plné výši dle smlouvy, AMSYS je v těchto případech oprávněn vyžadovat prokazatelné ověření zákazníka před provedením úprav.

Článek 5 – Odstoupení od smlouvy

 1. AMSYS může od smlouvy kdykoli odstoupit od počátku jestliže:
  a) obsah nebo jakákoli část zákazníkovy inzerce jsou v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky AMSYS nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech nabízených AMSYS nebo
  b) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby na základě jiné smlouvy uzavřené mezi AMSYS a zákazníkem nebo
  c) je zákazník v prodlení s úhradou ceny za sjednané produkty nebo služby podle Smlouvy více než 60 dnů nebo
  d) zákazník nedodá podklady pro zpracování jeho firemní prezentace/inzerce podle Smlouvy v rámci sjednaného produktu či služby ani do 60 dnů od jejího sjednání.
 2. Při odstoupeni AMSYS od smlouvy z výše uvedených důvodů může AMSYS požadovat úhradu vzniklé škody, která se sjednává nejméně ve výši objednaných služeb dle smlouvy.
 3. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, pokud písemné odstoupení od smlouvy doručí prostřednictvím datové schránky, popř. doporučeným dopisem AMSYS nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy.
 4. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu i v období mezi 15. dnem a 30. dnem od uzavření Smlouvy. Za včasné odstoupení od Smlouvy se považuje písemné oznámení o odstoupení doručené prostřednictvím datové schránky, popř. doporučeným dopisem mezi 15. a 30. dnem od uzavření Smlouvy. V případě takového odstoupení od Smlouvy je AMSYS oprávněn požadovat odstupné, které činí 50% sjednané ceny. Pokud by zákazník odstupoval pouze od části Smlouvy (od některých produktů či služeb), uplatní se tento článek analogicky na část Smlouvy, od které zákazník odstupuje.
 5. Zákazník nemůže od smlouvy odstoupit dle bodu 4 v případě, že spuštění produktu/služby bylo provedeno před obdržením výpovědi nebo v případě, kdy byl digitální obsah vytvořen na zakázku. V případě takového odstoupení od Smlouvy je AMSYS oprávněn požadovat odstupné, které činí 100% sjednané ceny.

Článek 6 – Platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit AMSYS cenu stanovenou ve Smlouvě včetně příslušné daně z přidané hodnoty, která je účtována k jednotlivým položkám uvedeným ve Smlouvě. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po uzavření Smlouvy, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného AMSYS, na bankovní účet AMSYS uvedený na daňovém dokladu, nejpozději k datu splatnosti, které je na daňovém dokladu uvedeno. Standardní splatnost faktur je 14 dnů. Splatnost faktur s odstupným je 7 dnů.
 2. AMSYS je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud se změní sazba daně z přidané hodnoty v období mezi uzavřením Smlouvy a fakturací ceny za zveřejnění inzerce, zákazník bere na vědomí a souhlasí, že AMSYS je oprávněn jednostranně upravit cenu dle platné výše sazby daně z přidané hodnoty.
 3. Zákazník udělil uzavřením smlouvy AMSYS souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné.
 4. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, je povinen uhradit náklady spojené s vymáháním dlužné částky.
 5. Má-li zákazník vůči AMSYS závazky v dříve splatných produktech nebo službách podle jiných smluv, může úhradu podle poslední uzavřené Smlouvy AMSYS považovat za úhradu těchto dříve splatných závazků.
 6. V případě přeplatků či duplicitních plateb faktur bude přeplacená částka poukázána zpět na účet, ze kterého platba přeplatku či duplicitní platba přišla, nedohodne-li se zákazník se AMSYS jinak.

Článek 7 – Doručování

 1. Za písemné právní úkony se považují právní úkony učiněné elektronickou poštou či datovou schránkou. AMSYS doručí písemnosti na adresu zákazníka, naposledy oznámenou AMSYS poštou, elektronickou poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem.
 2. Při uzavírání Smlouvy se AMSYS a zákazník dohodli, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí den po odeslání. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla zákazníkem vyzvednuta ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se zákazník na zasílací adrese, kterou uvedl ve smlouvě, nezdržuje. To však neplatí, pokud AMSYS písemnost doručoval na zasílací adresu, o které zákazník AMSYS oznámil, že není aktuální. Odepře-li zákazník písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.
 3. Osobní převzetí zásilky předpokládá potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.
 4. Jedinou platnou doručovací adresou pro veškerou písemnou korespondenci se AMSYS prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je AMSYS, Orlí 17, 602 00 Brno. Na písemnosti zaslané na jinou adresu nebude brán zřetel.

Článek 8 – Povinnosti z vadného plnění

 1. Produkty a s nimi související služby jsou vytvářeny na základě podkladů zákazníka. Pokud inzerce vykazuje vadu, která spočívá v předání nesprávných podkladů pro její vytvoření či vadu, která nebrání v užívání této inzerce, má se za to, že produkt byl vytvořen smluveným způsobem a zákazníkovi tak vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu.
 2. Zákazník je povinen plnění, které má vady, vyskytnuvší se první den sjednané doby poskytnutí reklamní plochy, písemně uplatnit u AMSYS ve lhůtě 30 dnů od prvého dne sjednané doby poskytnutí reklamní plochy (uveřejnění), a v případě, že dojde k pozdějším změnám inzerce v poskytnuté reklamní ploše, je zákazník vady této inzerce povinen písemně uplatnit u AMSYS ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění změn inzerce v poskytnuté reklamní ploše. Pokud zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat prodloužení inzerce o dobu, po kterou bylo plnění vadné. Neuplatní-li zákazník vady v souladu s tímto článkem, jeho nárok zaniká.
 3. Zákazník má povinnost informovat AMSYS o všech změnách svých zveřejňovaných údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, AMSYS neodpovídá za vady či škodu způsobenou zákazníkovi v důsledku uveřejnění kontaktů a dalších údajů o zákazníkovi v jakémkoliv produktu (včetně bezplatných), jež zákazník prokazatelně poskytl AMSYS jako poslední platné.

Článek 9 – Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty

 1. AMSYS odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany AMSYS v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud AMSYS neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.
 2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností AMSYS, může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.
 3. V případě, že zákazník neoznámí AMSYS písemně vady inzerce ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle článku 8, odstavce 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a AMSYS není povinna nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.
 4. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou AMSYS v případě porušení povinnosti obsažených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 5. V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za zveřejnění inzerce je AMSYS oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky a dále úhradu nákladů AMSYS spojených s vymáháním dlužné částky.
 6. V případě prodlení zákazníka s úhradou odstupného dle článku 5 odstavce 4 Všeobecných obchodních podmínek je AMSYS oprávněna účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky odstupného a náklady spojené s jeho vymáháním.
 7. Zaplacením odstupného dle článku 5 odstavce 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek není dotčen nárok AMSYS na náhradu škody.

Článek 10 – Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností plní AMSYS prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, produkty a službami nebo podnikem AMSYS, se zasíláním anketního průzkumu a obchodních sdělení AMSYS a jeho partnerů na elektronickou adresu zákazníka nebo s jeho telefonickým kontaktováním ohledně výše uvedeného. Svou informační povinnost vůči zákazníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 3. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že nesouhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač, může si v nastavení prohlížeče soubory cookies zakázat. AMSYS v tom případě negarantuje bezchybnou funkčnost aplikací.
 4. Zákazník podpisem Smlouvy vyjádřil svůj souhlas s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených AMSYS umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých AMSYS na základě Smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostatečně určujícího pro vyhledání kontaktu).
 5. Souhlasy zákazníka podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi AMSYS a zákazníkem.

Článek 11 – Reklamace

 1. Reklamace je právní úkon zákazníka, při kterém uplatňuje své nároky z vadně vyúčtované ceny nebo z vadně poskytnutých služeb.
 2. Zákazník má právo podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 měsíců od aktivace produktu, případně od vadného poskytnutí služby. V reklamaci zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup.
 3. Reklamaci je možné uplatnit elektronickou formou na adrese office@amsyscz.cz, prostřednictvím zákaznické linky +420 720 949 277, datovou schránkou nebo písemně na adrese AMSYS.
 4. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtovanou cenu.
 5. AMSYS vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení.

Článek 12 – Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva, tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i Produktové podmínky pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Znění Všeobecných obchodních podmínek, je k dispozici u zástupců společnosti AMSYS a na webových stránkách www.amsyscz.cz, vždy ve verzi k datu jejich platnosti a účinnosti.
 3. V případě, že některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek, Produktových podmínek pro určitou skupinu produktů nebo pro jednotlivé produkty či služby či Smlouvy bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2024.